KONTAKT

MO’s Beauty Academy

Aleja Jana Pawła II 66
00-170 Warszawa

Rezerwacje on-line:

mos.versum.com

www.moment.pl

Odwoływanie wizyt:

Prosimy o kontakt minimum 24 godziny przed umówioną wizytą.

Zadzwoń:
+48 727 255 282

 

Napisz do nas:
recepcja@mosbeauty.pl

 

Odwiedź nas:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 18:00

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) okrela zasady wiadczenia

  i korzystania z usług MO’s Beauty Academy z siedzb al. Jana Pawła II 66 w Warszawie (zwanego dalej “Salonem”).

  2. Ilekro w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie si przez to wszystkie usługi lub zabiegi wiadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.

  3. Klientem Salonu moe by kada osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyej

  13 roku ycia posiadajca zgod swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniej 13 roku ycia przebywajca w Salonie pod opiek swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.

  4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacj postanowie Regulaminu.

  §2 UMAWIANIE WIZYT

  1. Klient ma moliwość wczeniejszego umówienia wizyty poprzez portal Moment.pl lub telefonicznie.

  2. Zasady umawiania wizyt przez Moment.pl okrela Regulamin korzystania z portalu Moment.pl, dostpny na stronie www.moment.pl/regulamin.

  3. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili si wczeniej na wizycie w umówionym terminie.

  4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

  5. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili si wczeniej na wizycie

  w umówionym terminie.

  6. Klient, który nie wpłacił zadatku, moe odwoła umówion wizyt najpóźniej na

  24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później ni na 24 godziny przed jej terminem bdzie traktowane jak niestawienie si na wizycie w umówionym terminie.

  7. Klient, który wpłacił zadatek, moe odwoła umówion wizyt najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyska kwot wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później ni na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później ni na 24 godziny przed jej terminem bdzie traktowane jak niestawienie si na wizycie w umówionym terminie.

  8. Na umówion wizyt naley przyjść punktualnie.

  9. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystpieniem do jej wykonania. Za skrócon Usług obowizuje pełna odpłatność.

  10. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeli osignicie pożądanego przez klienta efektu nie bdzie moliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wczeniej przez klienta.

  11. Jeli Salon odwoła umówion wizyt, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

  12. Jeli wykonanie Usługi opóźni si z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.


  §3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

  1. W trosce o bezpieczestwo klientów przed przystpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustali, czy nie istniej przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

  2. Klient zobowizuje si do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

  3. Salon nie ponosi odpowiedzialnoci za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeli nastpi w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.

  4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeli pracownik przeprowadzajcy wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskaza do jego wykonania.

    §4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).

  3. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

  4. Dane osobowe przetwarzane bd przez okres trwania kadej umowy, a po jego zakoczeniu przez czas wynikajcy z obowizujcych przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszcze.

  5. Odbiorcami danych osobowych bd podmioty zewntrzne dostarczajce i wspierajce systemy teleinformatyczne Administratora, wiadczce usługi zwizane z bieżąc działalnoci Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych rodków technicznych i organizacyjnych zapewniajcych ochron danych.

  6. Dane osobowe klienta mog podlega profilowaniu.

  7. Kadej osobie, której dane s przetwarzane, w zakresie wynikajcym z przepisów

  prawa, przysługuje prawo dostpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzdu Ochrony Danych Osobowych).

  §5 STANDARDY HIGIENICZNE

  1. Salon cile przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porzdku, obowizku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.

  2. Stanowiska przeznaczone dla klientów s dezynfekowane po kadej wizycie.

  3. Po wejciu do salonu Klient ma obowizek zdezynfekowa rce przy uyciu wskazanego preparatu.

  4. Jeli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowizek nosi w salonie maseczk i rkawiczki jednorazowe.

  5. Narzdzia uywane w Zabiegach s jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.

  6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia uywane s wyłcznie rodki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

  §6 PŁATNOCI

  1. Klient ma moliwość płatnoci za Usługi w salonie gotówk, kart lub bonem podarunkowym.

  2. Zadatek naley uici w postaci przelewu na nr. bankowy.

  3. Cennik Usług dostpny jest w salonie i na stronie www.mosbeauty.pl/cennik .
  4. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.

  6. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady okrelone bd we właciwych regulaminach promocji.

  7. Rabaty i promocje nie łcz si, chyba e regulamin promocji stanowi inaczej.


  §7 BONY I KARNETY

  1. Salon prowadzi sprzeda bonów i karnetów.

  2. Karnety uprawniaj do odbycia okrelonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w okrelonym na karnecie czasie.

  3. Bony s bonami kwotowymi na okaziciela, które mog słuy jako rodek płatniczy w Salonie.

  4. Karnety i bony nie podlegaj wymianie na gotówk.

  5. W przypadku płatnoci bonem nie wydaje si reszty. Kwot pozostał na bonie mona wykorzysta na kolejne zakupy.

  6. Jeli klient chce wykorzysta bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartoci wikszej, ni kwota wskazana na bonie, różnic w cenie moe dopłaci gotówk lub kart.

  7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi si bez wczeniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mog zosta wykorzystane.

  8. Karnety nie mog zosta przekazane innej osobie.

  9. Bony na okaziciela mog zosta przekazane innej osobie.


  §8 REKLAMACJE

  1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobi w cigu 5 dni od jej wykonania lub wystpienia powikła wywołanych Zabiegiem.

  2. Reklamacj naley złoy na pimie, osobicie w salonie lub listem poleconym.

  3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Salon skontaktuje się z klientem celem rozwiązania sytuacji w sposób satysfakcjonujący dla klienta.

  6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwoła si od tej decyzji w cigu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.

  7. Klient nie ma prawa odmówi zapłaty za wykonan Usług.

  8. Salon nie ponosi odpowiedzialnoci za powikłania, które wystpi po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskaza do wykonania Zabiegu.

  9. Salon nie ponosi odpowiedzialnoci za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zalece pozabiegowych.